Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. 

A weboldal működésével, megrendelési, folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az “Ügyfélszolgálat” a megadott elérhetőségén rendelkezésére áll a felhasználók számára. 

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján https://gerhatreka.hu és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://gerhatreka.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről:

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAINAK FELSOROLÁSA

Cégnév: Gerhát Réka e.v.
Weblap: www.gerhatreka.hu
Kapcsolattartás: Gerhát Réka
E-mail: ugyfelkapcsolat@gerhatreka.hu

Szolgáltató székhelye: Magyarország, 4031. Debrecen, Kishegyesi út 42. 10 em. 73 ajtó
Szolgáltató adószáma: 48658429129

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. A Szolgáltató által nyújtott mentál-egészségügyi ellátás (nem egészségügyi szolgáltatásként) körében létrejövő szerződés rendelkezései jelen Ászf-ben kerülnek meghatározásra. A szolgáltató jelen Ászf-ben meghatározott tartalomtól eltérő tartalommal nem kíván szerződést kötni az érintett szolgáltatás vonatkozásában.

2.2. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.3. A szolgáltató által nyújtott szolgáltatás megszüntetéséig tart. A szolgáltatást elállás és felmondás útján van lehetőség megszüntetni. Az elállással és a felmondással kapcsolatos részletszabályok a 7. pontban kerülnek rögzítésre. 

3. SZOLGÁLTATÁSOK

3.1. A szolgáltatások listája az alábbi linken található:

3.2. A 3.1. pontban rögzített linken történő szolgáltatás kiválasztása után, az online fizetés teljesítését követően két automatikus válaszüzenet érkezik a felhasználó által megadott e-mail címre. A válaszüzenetekben kerülnek kiküldésre a szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó adatok. A megküldött linken keresztül válik elérhetővé a szolgáltató által nyújtott mentál-egészségügyi ellátás (nem egészségügyi szolgáltatásként) a felhasználó számára. 

3.3. Szolgáltatást vásárolni csak 18 életévét betöltött természetes személy jogosult.

3.4. A fizetés során felmerülő adatbeviteli hiba javítását a Szolgáltató Ügyfélszolgálata végzi. Az Ügyfélszolgálat az alábbi e-mail címen keresztül érhető el: ugyfelkapcsolat@gerhatreka.hu . A javításról az Ügyfélszolgálat három munkanapon belül gondoskodik. 

4. FIZETÉS

4.1. A felhasználó online, bankkártyával fizethet a STRIPE online rendszerén keresztül.

4.2. A felhasználó az általa választott szolgáltatás díját előre egy összegben köteles megfizetni a szolgáltató részére.

4.3. A szolgáltatást csak egy természetesen személy jogosult igénybe venni.

4.4. Az előfizetés alapú szolgáltatás a megrendelt időszak végén, amennyiben a felhasználó nem mondja fel a szolgáltatást, automatikusan megújításra kerül a felhasználó által megrendelt korábbi időszakkal azonos formában.

4.5. A szolgáltatási díj magába foglalja a szolgáltató által biztosított elektronikus rendszer igénybevételének, használatának és fenntartásának költségét. A felhasználónak a szolgáltatás használatával kapcsolatban további költsége nem merülhet fel. 

5. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

5.1. A megrendelések feldolgozása a sikeres fizetést követően automatikusan azonnal megtörténik.

6. ELÁLLÁS ÉS FELMONDÁS JOGA

6.1. Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen fejezet rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő Megrendelőkre vonatkoznak. A Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztó indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül, illetőleg szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődésétől számított 14 napon belül felmondhatja a vonatkozó szerződést. Fogyasztó elállási/felmondási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozat vagy a hivatkozott Kormányrendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával, kizárólag e-mailben (ugyfelkapcsolat@gerhatreka.hu) gyakorolhatja. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. A tagságról érvényesen lemondani, illetve előfizetést felmondani kizárólag a tagság, illetve előfizetés belépéséhez a Megrendelő részéről használt e-mail címről a Szolgáltató ugyfelkapcsolat@gerhatreka.hu e-mail címére küldött nyilatkozatban lehet. A lemondás, illetve felmondás az előfizetést, illetőleg a tagságot a le-, felmondás időpontjával szünteti meg azzal, hogy a tárgyhó közben történő le-, felmondás esetén a Megrendelő nem jogosult az adott tárgyhóra már befizetett előfizetési, illetve tagsági díj visszatérítését igényelni. Az előfizetés, tagság le-, felmondása esetén Megrendelőt a következő havi díj fizetési kötelezettség már nem terheli.

Az elállási/felmondási határidő 

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;

b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi”.

Amennyiben a fogyasztó eláll a szerződéstől vagy felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási/felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Megrendelő által megfizetett valamennyi ellenszolgáltatást (díjat). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Elállás esetén fogyasztó köteles az elállással egyidejűleg a terméket is visszaküldeni a Szolgáltató részére a 4031. Debrecen, Kishegyesi út 42. 10/73 címre. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli. Felhívjuk a Fogyasztó figyelmét arra, hogy Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatartja, amíg a terméket a Fogyasztótól vissza nem kapja, vagy a Fogyasztó bizonyítható módon nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Nem illeti meg elállási jog a fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Szolgáltató a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen Fogyasztó személyére szabtak.

Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát az alábbi esetekben sem:

1. Szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki (tanfolyamok, konzultációk, tréningek, személyes képzések, stb.);

2. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (képzés, konzultáció) esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül kezdte meg, és Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási jogát elveszíti;

3. Olyan szolgáltatói szerződés esetében, amelynél Szolgáltató Fogyasztó kifejezett kérésére végez szolgáltatást Fogyasztó számára sürgős ügyben, konzultáció keretében;

4. Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően Fogyasztó a csomagolást felbontotta;

5. A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően az elállási jogát elveszíti, továbbá a Szolgáltató tartós adathordozón visszaigazolást küldött a Fogyasztó részére.

Jelen Általános Szerződési Feltétel dokumentum elfogadásával egyidejűleg Fogyasztó hozzájárul a teljesítés megkezdéséhez, továbbá elismeri és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató általi teljesítés megkezdését követően elveszti elállási jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében.

Fogyasztó a felmondási jogának gyakorlásával nem visszamenőlegesen, hanem a jövőre nézve szünteti meg a szerződést.

Amennyiben pedig a Fogyasztó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a Fogyasztó/Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. 

A már teljesített Szolgáltatás (pl konzultáció, tanácsadás, tréning, tanfolyam, workshop stb) díja utólag vissza nem igényelhető. 

Megrendelő rendezvény, tanfolyam lemondását kizárólag írásban az egyuttmukodes@gerhatreka.hu e-mailcímre jogosult érvényesen megtenni, legkésőbb a rendezvény, tanfolyam (a továbbiakban: Esemény) előtt 5 (öt) munkanappal. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen megfizetett részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. 

3-5 (három-öt) munkanappal az esemény előtti lemondás esetén a már kifizetett részvételi díj 50%-a + ÁFA kerül visszatérítésre. 

1-2 (egy-kettő) munkanappal az esemény előtt, vagy az esemény napján Szolgáltató már nem fogad el lemondást, ilyen esetben nem téríti vissza a részvételi díjat sem részben, sem egészében.  

Amennyiben pedig a részvétel nem kerül írásban előzetesen lemondásra, a részvételi díj teljes összege kiszámlázásra kerül a Megrendelő részére. A már előzetesen kifizetett részvételi díj ilyen esetben nem visszaigényelhető.  

A rendezvényről, tanfolyamról történő távolmaradás nem mentesíti a Megrendelőt a 100%-os részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.

Felhívjuk a Megrendelő figyelmét, hogy igényérvényesítéséhez szükséges a termék, szolgáltatás vonatkozásában kapott számla vagy nyugta megléte, és Szolgáltatónak történő bemutatása az adásvétel megtörténtének beazonosításához és igazolásához.

A fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet jelenleg a következő címen érhető el:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve jelenleg a következő címen érhető el: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:hu:PDF

6.2. A felhasználási időszak lejártát követően megszűnik a szolgáltató és a felhasználó között létrejött szerződés. 

7. PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

7.1. Szolgáltatással kapcsolatos panaszait az alábbi e-mail címre tudja megküldeni: ugyfelkapcsolat@gerhatreka.hu

7.2. A szolgáltatással kapcsolatos vita esetén a szolgáltató mindent megtesz a viták békés rendezése érdekében.

7.3. Vita esetén a felhasználónak lehetősége van a békéltető testület ingyenes eljárásának igénybevételére. Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatóval szemben a Budapesti Békéltető Testület (székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111., levélcíme: 1253 Budapest, Pf.: 10., tel.: +36 (1) 488 21 31, e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu) eljárását tudja igénybe venni. A békéltető testület eljárásával kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a szolgáltató a békéltető testület döntését nem ismeri el kötelező erejűnek.

8. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://gerhatreka.hu/adatkezelesi-tajekoztato